جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان

جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان

جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان (victorian premier s literary award) ، که سابقا با نام جایزه ی ونس پالمر برای داستان شناخته می شده است، یکی از جوایز سالانه ی ادبی ویکتورین پریمیر است. به برنده ی این جایزه مبلغ 25000 دلار استرالیا داده می شود. همچنین، برنده برای به دست آوردن جایزه ی بزرگ ویکتورین برای ادبیات، وارد رقابتی با چهار برنده ی بخش های دیگر و به ارزش صدهزار دلار استرالیا می شود.

کتاب های جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان

داستان عاشقانه ی سرقت


برنده ی جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان سال 2006

معرفی چند اثر
معرفی کتاب داستان عاشقانه ی سرقت
به شکل دیوانه واری پیچیده، بسیار درخشان و کاملا بدیع.
Washington Post