محمود کویر

محمود کویر

محمود کویر هستم.در سال هزار و سی صد و سی خورشیدی، در میبد یزد،  بر کنار کویر لوت، چشم بر ستاره و خورشید گشودم.
بر آستان استادانی چون پرویز خانلری،مهرداد بهار،سعیدی سیرجانی، پرویز ورجاوند، درس ها آموختم.
سپس به آموزش در دبیرستان های بوشهر و بلوچستان و دانشگاه های کشورهای مختلف جهان پرداختم.

کتاب های محمود کویر

کتابی برای نمایش وجود ندارد !