رضا دشتی

رضا دشتی

رضا دشتی متولد سال 1352، دارای دکترای مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تهران 1383-1389، فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت، دانشگاه تربیت مدرس 1381-1383، لیسانس مهندسی برق-قدرت، دانشگاه تهران 1377-1381 می باشد.

کتاب های رضا دشتی