دنا میکلی

دنا میکلی

من از طریق مکالمات مربیگری و تسهیل یادگیری در گروه ها، توسعه شخصی و حرفه ای را تسهیل می کنم. با کار در سطح فردی و سازمانی، من مسائلی را مطرح می کنم که دارای اهمیت استراتژیک هستند و توجه خود را به رفتارهایی متمرکز می کنم که باعث ایجاد تغییر می شود. من معتقدم که گفتگوهایی که بینش جدیدی ایجاد می کند، رهبران را قادر می سازد تا تغییری در جهان ایجاد کنند. به همین دلیل من کار را انجام می دهم. من زندگی خود را به عنوان یک مهندس، طراحی و توسعه اجزای جدید موتور و فرآیندهای تولید آغاز کردم. خروجی ملموس این کار را دوست داشتم.

کتاب های دنا میکلی

دنیای درون، دنیای بیرون