نگهدارنده کتاب (غش گیر)

نگهدارنده کتاب (غش گیر)

غش گیر یا نگهدارنده کتاب ابزاری بسیار پرکاربرد است که از آن برای مرتب کردن کتاب در قفسه ها استفاده می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
نگهدارنده کتاب (غش گیر)

غش گیر کتاب طرح یوگا


غش گیر کتاب طرح سنجاب


×
دقیق تر بیابید