ادبیات ایران

ادبیات ایران

کتاب های ادبیات ایران

طریق بسمل شدن


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

نفرین زمین


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

زن زیادی


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه قطره خون


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

سلوک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سال بلوا


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

چشم هایش


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

سمفونی مردگان


جایزه بنیاد انتشارات فلسفی ادبی سورکامپ

جای خالی سلوچ


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

نون والقلم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه تار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

بنی آدم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

چمدان


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

آن مادیان سرخ یال


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

مدیر مدرسه


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

کلیدر


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

بوف کور


فهرست برترین آثار داستانی ایران

روز و شب یوسف


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مدیر مدرسه
مدیر مدرسه، پرمخاطب ترین و تحسین شده ترین اثر در میان رمان های منتشر شده ی آل احمد است.
Michael C. Hillmann
معرفی کتاب جای خالی سلوچ
این رمان با ارائه ی تصویری زیبا و جسورانه از زندگی یک زن، ادبیات ایران را منقلب کرد.
Goodreads
معرفی کتاب کلیدر
بدون تردید یکی از بهترین رمان های ایرانی که تا به امروز نوشته شده است.
World Literature Today
معرفی کتاب سگ ولگرد
یکی از بهترین داستان های هدایت.
محمد علی همایون کاتوزیان
معرفی کتاب چشم هایش
بهترین رمان بزرگ علوی.
Amazon
معرفی کتاب سه قطره خون
هدایت، پدر داستان های کوتاه ایرانی مدرن است.
The Guardian
معرفی کتاب بوف کور
مشهورترین رمان ایرانی هم در ایران و هم در اروپا و آمریکا.
The Culture Trip
معرفی کتاب سمفونی مردگان
اثری رضایت بخش
Complete Review