ادبیات معاصر

تقریبا در اغلب زبانهای زنده دنیا، مفهوم معاصر مبهم است، به خصوص آنجــا که برای توصیف ادب و هنر به کار میرود . اگر مروری کنیم، می بینیم که در منابع مختلف موجود در فرهنگ جهانی، از قرون وســطا به بعد، معاصر محسوب میشــود و تقریبا از زمانی که تفاوت میان سنّت و تجدد مطرح میشود.
در یک نگاه کوچکتر، قرن بیستم، معاصراســت و درنگاه عمیقتر، بعد از جنــگ جهانی دوم، و در یک نگاه دقیقتر با مبانی فلســفی، از سال 1950به بعد، یعنی نیمة دوم قرن بیستم به بعد و عده ای هم از 1975به بعد را معاصر میدانند، یعنی بعد از پستمدرنیســم، و در یک نگاه خیلی ســختگیرانه، برخی دهه اخیر را، و در نگاه رادیکال، سال 2007 را معاصر میدانند، همان طور که در وبگاهها آثار منتشرشده در سال 2007 را ادبیات معاصر معرفی میکنند.
در واقع، این فضای مشــوش در ادراک مفهوم معاصر وجود دارد
ادبیات معاصر همزمانی و مفهوم مدرن آمیختگی شاخصها در مفهوم معاصــر، معاصر به معنــی همزمانی، معاصر به معنی مــدرن و معاصر به معنی امروزی، در بحث محــدودة زمانی معاصر جای میگیرند.

کتاب های ادبیات معاصر
کتاب اسیر خشکی

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب غول مدفون

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب شیرین ترین رویاها

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب وقتی یتیم بودیم

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب دسامبر رئیس دانشکده

سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب شوخی

جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

کتاب اعتراف

برنده ی جایزه ی هارپر لی سال 2011

کتاب مترو 2033

برنده ی جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا سال 2007

کتاب النور و پارک

برنده ی جایزه ی مایکل ال. پرینتز سال 2014

کتاب رودهای ژرف

برنده ی جایزه ی ملی فرهنگ پرو سال 1959

معرفی چند اثر
دسامبر رئیس دانشکده
محلی برای پیدایش و توسعه ی افکار، حوادث و زبان.
New York Times
وقتی یتیم بودیم
این رمان، جایگاه ایشی گورو را به عنوان یکی از شجاع ترین و چالش برانگیزترین رمان نویسان انگلستان تثبیت می کند.
Guardian
شیرین ترین رویاها
شیرین ترین رویاها، نگاهی جذاب به گروهی از افراد است که جرأت رویاپردازی به خودشان داده اند.
Barnes & Noble
غول مدفون
غول مدفون، به اندازه ی دیگر آثار ایشی گورو، زیبا، بدیع و انسانی است.
Washington Post
اسیر خشکی
تصویری هوشمندانه و جامع از دنیا در قرن بیستم.
Barnes & Noble
شوخی
نمایشی گزنده توسط میلان کوندرای فوق العاده بااستعداد.
New York Times
آنک نام گل
حیرت آور، نبوغ آمیز و خیره کننده.
Newsweek
پسرانگی
داستانی سوزان درباره ی نژاد، طبقه ی اجتماعی، سرافکندگی و در مواقعی، حیرت و سردرگمی.
New Yorker
آقای هنشاو عزیز
لطافت طبع کلی یرلی، لذت بخش است و حال آدم را خوب می کند.
School Library Journal
رودهای ژرف
داستانی فوق العاده در پس زمینه ای حیرت آور.
Library Thing