فلسفی

آثار فلسفی به مطالعه ی مشکلات و مسائل بنیادین مربوط به موضوعاتی چون هستی، دانش، ارزش ها، منطق، ذهن و زبان می پردازند. علاوه بر این، پژوهش های مرتبط با هنر، علم، سیاست و سایر حوزه ها نیز بخشی از فلسفه به حساب می آیند.

کتاب های فلسفی

کتاب چنین گفت زرتشت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب وضع بشر


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

کتاب متافیزیک


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب تأملات


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب ترس و لرز


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب نقد عقل محض


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب هستی و زمان


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب نیروی حال


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب هنر عشق ورزیدن


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب خیره به خورشید نگریستن


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب پلیس را خبر می کنم


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب جهانی نو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب چهار میثاق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب اعترافات


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب صید ماهی بزرگ


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

بیشتر بخوانید

ژان پل سارتر ،‌ قیامی علیه خودفریبی

تئوری های این نویسنده در مورد مقوله ی اگزیستانسیالیسم و آزادی، جایگاه او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه ی دنیای غرب در قرن بیستم ، تثبیت کرده است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هستی و زمان
یکی از نقاط تحول فلسفه ی قرن بیستم.
Library Journal
معرفی کتاب نقد عقل محض
شاهکار پدر فلسفه ی مدرن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ترس و لرز
کی یرکگور به عنوان یکی از سردمداران اگزیستانسیالیسم و یکی از بزرگترین فلاسفه ی قرن نوزدهم در نظر گرفته می شود.
Goodreads
معرفی کتاب تأملات
تحسین شده توسط سیاست مداران، متفکرین و مخاطبین در طول قرن ها.
Goodreads
معرفی کتاب متافیزیک
یکی از سنگ بناهای کلاسیک و یونانی اندیشه ی غرب.
Barnes & Noble
معرفی کتاب شعر، زبان و اندیشه رهایی
مجموعه ای بسیار ارزشمند.
Review of Metaphysics
معرفی کتاب وضع بشر
به سختی می توان متفکر دیگری از قرن بیستم را نام برد که بیش از آرنت، به عنوان راهنمایی برای مشکلات قرن بیست و یکم، مورد مراجعه قرار گرفته باشد.
New Yorker
معرفی کتاب دانش پدیدارشناسی روح
پژوهشی درخشان درباره ی مراحل درون ذهن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب جمهور
این کتاب به شکلی گسترده به عنوان سنگ بنای فلسفه ی غرب در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب چنین گفت زرتشت
به شکل درخشانی بدیع و فوق العاده تأثیرگذار.
Goodreads