ایران‌کتاب پنج ساله شد

خانواده‌ی بزرگ ایران کتاب، شاکریم که برای پنجمین بار در کنار شما عزیزان «اول مرداد» که زاد روز همبستگی میان ما، شما و کتاب‌هاست را جشن می‌گیریم.
بیشتر