معصومه حسین زاده شهری

معصومه حسین زاده شهری

معصومه حسين زاده شهري متولد سال 1351، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا می باشد.

کتاب های معصومه حسین زاده شهری

پویایی رقابت


تعالی فروش