علیرضا نور پور

علیرضا نور پور

علیرضا نورپور متولد سال 1358، دانشیار پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست، معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده ۱۳۹۲←۱۳۹۳، دارای Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ۱۳۷۹ ← ۱۳۸۵، M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، ۱۳۷۶ ← ۱۳۷۸، کارشناسی ، دانشگاه مازندران ، مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات ۱۳۷۱ ← ۱۳۷۵ می باشد.

کتاب های علیرضا نور پور