نرگس کاظمی زاده

نرگس کاظمی زاده

نرگس کاظمی‌زاده متولد سال 1369؛ شاعر، نویسنده و پژوهشگر، دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های نرگس کاظمی زاده

آن زن که با تو بود