علی مرادخانی

علی مرادخانی

علی مرادخانی متولد سال 1370؛ مجری رادیو و تلویزیون، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و نویسنده می باشد.

کتاب های علی مرادخانی

گرامافون