سید مهدی لطفی

سید مهدی لطفی

سید مهدی لطفی ، متولد 1357 ، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان است.

کتاب های سید مهدی لطفی

پیوستگی متن قرآن کریم