مهدی مطیع

مهدی مطیع

مهدی مطیع ، متولد 1352، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان است.

کتاب های مهدی مطیع

معنای زیبایی در قرآن کریم