بشیر سلیمی

بشیر سلیمی

دکتر بشیر سلیمی پژوهشگر، قرآن وحدیث، دانشگاه صنعتی شریف و نویسنده ایرانی متولد سال 1360 می باشد.

کتاب های بشیر سلیمی