خالد سلیمانی

خالد سلیمانی

دکتر خالد سلیمانی دبیر تربیت بدنی و مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان می باشد.

کتاب های خالد سلیمانی