کتاب الاغ رنگی رنگی

Olagh-e Rangi Rangi
(نی نی نقاش ما)