کتاب عکاسی و رسانه

Photography and media
کد کتاب : 59846
شابک : 978-6226624169
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 208
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 13 خرداد

معرفی کتاب عکاسی و رسانه اثر علی حسن پور

همیشـه شـکاف عمیقـی میـان عکاسـی خبـری و عکاسـی هنـری وجـود داشـته اسـت. رسـانه، برخـلاف هنر بـا واقعیت و آنچـه رخ داده سـروکار دارد. هـر چنـد کـه ابزارهـای دیجیتال و نرم افزارهـای ویرایـش باعـث شـده کـه مرزهـای حقیقـت نسـبت بـه همیشـه مبهم تـر و اسـتانداردهای این حرفه نسـبت بـه قبـل ضعیف تـر شـوند. امـا ایـن حرفـه، مجبـور اسـت بـه حقیقـت احتـرام بگـذارد و از دسـتکاری آن بـرای جذاب تـر شـدن اجتنـاب کند. حقیقـت بـه انـدازه کافـی قدرتمنـد هسـت کـه نیـازی بـه نیرنـگ و حیلـه نداشـته باشـد. چالـش مـا دسـتکاری حقیقـت نیسـت، بلکـه ثبـت حقیقت همراه بـا خلاقیت و صداقت اسـت.

کتاب عکاسی و رسانه

علی حسن پور
علی حسن پور متولد سال 1359؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی خود را از دانشگاه هنر تهران دریافت کرد. وی هم اکنون عکاس خبری موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، مدرس دانشگاه، دانشکده خبر تهران و دانشگاه پارس است …
دسته بندی های کتاب عکاسی و رسانه