محمد علی شفیعا

محمد علی شفیعا

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻔﯿﻌﺎ ، ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﻣﺘﻮﻟﺪ 1329، ﺳﺮاوان ، اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن ، ﺻﺎدره از زاﻫـﺪان، دﮐﺘـﺮی ﻓﻨـﺎوری، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻠﯽ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺮه وری آﻣﻮزش وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری،، ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری ، و ﺟـﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻧﺤﻤﻦ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری، ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ، در ﺳﺎل1352 ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺗﺤﺼـﯿﻼت در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﭘﺮداﺧﺘـﻪ، درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﺗﺮاﯾﺒﻮﻟﻮژی ﻣﺘﺎ ﻟﻮرژی ﺳﻄﺢ ، از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎ ن اﺧﺬﮐﺮده. وی دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از34ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و راه اﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ.

کتاب های محمد علی شفیعا

نوآفرینی


واژگان مهندسی صنایع