بنیامین ملکی

بنیامین ملکی

بنده بنیامین ملکی، متولد مرداد 1371 هستم. از بدو کودکی، بسیار رویاپرداز و تجربه گرا بودم. بطوریکه این خصایص همیشه منجر به ایجاد دردسر برای من می شد. در خانوادۀ پر جمعیتم، نگاه های زیادی را معطوف رشد خودم می دیدم و ازاین رو، خلوت و تنهایی، به تفریح و دمِ فراغت من بدل شد که در آن، تبدیل کردن افکار و اندیشه به متن، یک لذت شخصی بحساب می آمد.

کتاب های بنیامین ملکی

طغیان 3


طغیان 2


طغیان