جهانگیر اوشیدری

جهانگیر اوشیدری

جهانگیر اوشیدری (۱۲۹۹-۱ آبان ۱۳۸۳) موبد موبدان زرتشتیان ایران و یکی از پژوهشگران در مورد تاریخ‌نگاری زرتشتیان بود. وی در سال ۱۲۹۹ در شهر کرمان زاده شد و دوران دبستان و دبیرستان را در همان شهر سپری کرد و در سال ۱۳۱۷ وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد. او که سرتیپ ارتش بود، پس از بازنشستگی به مطالعه علوم دینی زرتشتی پرداخت و در سال ۱۳۶۰ از سوی انجمن موبدان به عنوان موبد برگزیده شد و چندین دوره عضو انجمن زرتشتیان بود و پس از درگذشت موبد رستم شهزادی، رئیس انجمن موبدان شد.

کتاب های جهانگیر اوشیدری