حامد صحیحی

حامد صحیحی

حامد صحیحی متولد سال 1359، تهران می باشد. وی دارای کارشناسی ارشد نقاشي، دانشگاه هنر تهران 1384، و کارشناسی نقاشي، دانشكده هنرهاي زيباي تهران 1382 است. وی تاکنون چندین نمایشگاه نقاشی انفرادی و گروهی برگزار کرده است.

کتاب های حامد صحیحی

خواب دیده