بهروز مبصری

بهروز مبصری

بهروز مبصری فرزند حسن خان از یزدی تباران زرندی است که در سال ۱۳۳۶ درمامونیه تولد یافته است . دیپلم فنی را از هنرستانی در تهران دریافت کرده ودر سال۱۳۵۶ در درس موسیقی استاد محمدرضا لطفی به آموختن تار و سه تار پرداخته است .
او پس از طی مراحلی به عنوان اولین کارشناس موسیقی ایران در استان مرکزی پذیرفته شد و تا کنون بطور مستمر و گسترده در اشاعه هنرموسیقی ایرانی کوشش دارد.

کتاب های بهروز مبصری

خنیاگر آسمانی