دونکن پریچارد

دونکن پریچارد

دانکن پریچارد استاد فلسفه دانشگاه ادینبروگ است. زمینهٔ تحقیقاتی وی معرفت‌شناسی است. دانکن پریچارد در سال ۲۰۰۷ دکترای فلسفه را از دانشگاه سنت اندروز دریافت کرد. آثار پریچارد در فلسفه در زمینه معرفت‌شناسی است.

کتاب های دونکن پریچارد

فلسفه برای همه


دانش چیست؟