مرتضی قره باغیان

مرتضی قره باغیان

مرتضی قره باغیان متولد سال 1333، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

کتاب های مرتضی قره باغیان

اقتصاد رشد و توسعه 2