عمر سیف الدین

عمر سیف الدین

عمر سیف الدین متولد ۱۱ مارس ۱۸۸۴، گونن بالیکسیر و درگذشته ۶ مارس ۱۹۲۰ در استانبول ، نویسنده، سرباز، و معلم ترک بود. او یکی از چهار فرزند کوچک سروان عمر شوقی و فاطمه خانم بود. درسش را در یک مدرسه محلی در گونن شروع کرد. به خاطر انتقال وظیفه آقای عمر شوقی، با خانواده اش به اینه بولو و از آنجا به آیانجیک و سپس به استانبول آمد.او از داستان نویسان برجسته ادبیات ترک و بنیانگذار نوشتن داستان کوتاه ترکی است. علاوه بر این او یکی از بنیانگذاران جنبش پان‌ترکیسم بود. او طرفدار ساده شدن ترکی بود و در عمر کوتاهش اثر زیادی از خود بجا گذاشته است.

کتاب های عمر سیف الدین

قشو


افروزبیگ قهرمان