نسرین جزنی

نسرین جزنی

نسرین جزنی متولد سال 1325، “عضو هیئت مدیره دانشکده مدیریت و حسابداری”، “عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی” است.

کتاب های نسرین جزنی

مدیریت منابع انسانی