دیوید بلو

دیوید بلو

دیوید بلو در كمبرج به تحصیل تاریخ و در دانشگاه SOAS لندن، به تحصیل فارسی پرداخت. او به عنوان دستیار مدیر انستیتوی انگلیسی مطالعات فارسی در تهران سال های 1968-9 و برای سرویس فارسی بی بی سی در سالهای 1969-71 مشغول به كار بود ، كه به فارسی پخش می شد.

کتاب های دیوید بلو

شاه عباس