کوین گسکل

کوین گسکل

کوین گسل متولد ماکلسفیلد ، انگلیس در سال 1958 است. او مدرک کارشناسی ارشد  مهندسی عمران و سازه خود را از دانشگاه برادفورد در سال1981 ، و مدرک مدیریت حسابداری خود را در سال 1987 اخذ کرد. وی در پست های مدیریتی زیادی از جمله در کمپانی BMW کار کرده است. 

کتاب های کوین گسکل