پیر دلی

پیر دلی

این داستان نگار از شمال فرانسه برای پیدا کردن داستان مناسب با کلمات آهنگسازی می کند. مجموعه موسیقی آن، که عمدتا از داستان ها و افسانه های سنتی تشکیل شده است، با گذشت زمان به داستان های زندگی و همچنین داستان های معاصر تغییر کرده است.
پیر دلی عشق خاصی به زبان دارد، مثل لذت یک غذای لذیذ: "وقتی کلمات مزه دارند، گوشها از خوردن آنها خوشحال هستند".
نویسنده موفق جوان (گرسنگی بزرگ پیتیت بونهوم ، گرسنگی بزرگ ، پتول پول روس ، "SSSSSSSi J'te ، ارباب ، می شود!" ، ...) پیر دلی طعم نوشتن را حتی اگر طعم گفتن داشت، توسعه داد.

کتاب های پیر دلی