پیتر کانینگهام

پیتر کانینگهام

پیتر کانینگهام یک رمان نویس ایرلندی است که به خاطر رمان های تاریخی خود درباره ایرلند شناخته شده است. آثار او چندین جایزه ادبی در ایرلند و اروپا دریافت کرده اند. گفته می شود نوشته های کانینگهام به دلیل ادغام مطالب سیاسی با رئالیسم روانشناختی و ظرافت شعرگونه درباره ی مکان و مردم ، متمایز است.

کتاب های پیتر کانینگهام

دریا و سکوت