مئیر عزری

مئیر عزری

مئیر عزری ، زاده اصفهان در خانواده‌ایریهودی است. وی پس از تاسیس حکومت صهیونیستی در سال ۱۹۵۰ به آن سرزمین کوچ کرد . چندی بعد به تهران اعزام شد و نزدیک به بیست سال به سمت سفیر در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی در ایران به سر برد. 

کتاب های مئیر عزری

خاطرات مئیر عزری