رناته برگمان

رناته برگمان

رناته برگمان نام مستعار نویسنده ی طنز نویس آلمانی تورستن روده (Torsten Rohde) می باشد  

کتاب های رناته برگمان

در خانه بمانیم


شیرین نیستم،فقط قند دارم