کاسی دندریج سلک

کاسی دندریج سلک

كاسي دندريج سلك متولد فلوریدا مرکزی ، اکنون به همراه همسرش در ساحل رودخانه سووان در شمال فلوریدا زندگی می کند. کاسی پیش از فعالیت نویسندگی ، در چندین حرفه مشغول به کار بود؛ از جمله اینها ، ده سال در مریل لینچ ، چندین سال به عنوان هماهنگ کننده خدمات برای سیستم كتابخانه های عمومی سه ایالت ، و چندین مورد انجام بازاریابی برای شرکت برادرش.

کتاب های کاسی دندریج سلک

مرد گردویی