پل ای. واکر

پل ای. واکر

پل ای. واکر متولد 1941 ، معاون برنامه های دانشگاهی مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو و مورخ اندیشه های تاریخ اسلامی قرون وسطایی است.

کتاب های پل ای. واکر