شاهرخ حقیقی

شاهرخ حقیقی

شاهرخ حقیقی (متولد ۱۳۲۱ در تهران) پژوهشگر فلسفه و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، لانگ بیچ است.کتاب او تحت عنوان «گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا» به چاپ پنجم رسیده و مورد توجه منتقدان قرار گرفته‌است. پژوهش‌های او عمدتاً در زمینه مدرنیته، دموکراسی، فلسفه نیچه، فلسفه هایدگر، فلسفه هابرماس و پست‌مدرنیته است.

کتاب های شاهرخ حقیقی

مارکسیسم و دیالکتیک


گذار از مدرنیته