محمت سمیح سویلمز

محمت سمیح سویلمز

محمت سميح سويلمز عضو هیئت مدیره و مدیرعامل یکی از 500 شرکت برتر مدیریت  صنعتی ترکیه است. او دیدگاههایی فراتر از استاندارد برای درک زندگی دارد مثل دیدگاه متضاد یا "دیدگاه معکوس" که آن را فلسفه زندگی خود قرار داده است. 

کتاب های محمت سمیح سویلمز

سرمایه عاطفی