زهرا نصر

زهرا نصر

زهرا نصر نویسنده ی معاصر اهل اصفهان است. وی تا کنون چند داستان کوتاه و رمان به چاپ رسانده است.

کتاب های زهرا نصر

ناتور بی تاج و تخت