سموئل سندمل

سموئل سندمل

خاخام سموئل سندمل متولد 23 سپتامبر 1911 و درگذشته ی 4 نوامبر 1979 ، استاد کتاب مقدس و ادبیات و فرهنگ یونان در انستیتوی دین در دانشکده اتحادیه عبری و نویسنده بسیاری از کتاب های مورد توجه در زمینه مطالعات یهود و کتاب مقدس بود.

کتاب های سموئل سندمل

سرچشمه ی تأویل