رابرت کی.یین

رابرت کی.یین

رابرت کی یین یک دانشمند علوم اجتماعی آمریکایی و رئیس شرکت COSMOS است که به دلیل فعالیت در زمینه "مورد پژوهی" و همچنین تحقیقات کیفی شناخته شده است. با گذشت سالها ، کارهای وی در زمینه مورد پژوهی بارها مورد توجه قرار گرفته اند.

کتاب های رابرت کی.یین