کانتن میاسو

کانتن میاسو

کانتن میاسو متولد 1967 ، یک فیلسوف فرانسوی است. او در دانشگاه پاریس تدریس می کند و فرزند کلود میاسو مردم شناس است. میاسو دانشجوی فیلسوفان برنارد بورژوایی و آلن بدیو است. بدیو ، که مقدمه نخستین کتاب میاسو را نوشته است ، این اثر را کاملاً جدید در فلسفه مدرن توصیف می کند.

کتاب های کانتن میاسو

متافیزیک