الیزابت ا. کلارک

الیزابت ا. کلارک

الیزابت آن کلارک زاده 1938 استاد دانشگاه دوک است. وی به دلیل فعالیت در زمینه پاتریشیک شناخته شده است. کلارک مطالعه مسیحیت اولیه را گسترش داد و پیشگام کاربرد نظریه های مدرن مانند نظریه فمینیستی ، نظریه شبکه های اجتماعی و نقد ادبی منابع باستان بود.

کتاب های الیزابت ا. کلارک

تاریخ ، متن ، نظریه