قباد جلی زاده

قباد جلی زاده

قباد جلی زاده شاعر معاصر و نوگرای کوردستان درسال ١٩۵٣ میلادی درشهرستان (کویه) واقع در عراق متولد شد . او در کنار شاعری ، قاضی و رئیس دادگستری جرائم نوجوانان شهر سلیمانیه است. جلی زاده هشت کتاب شعر را به چاپ رسانده.

کتاب های قباد جلی زاده