حسین خزائی

حسین خزائی

دکتر حسین خزائی متولد سال 1343، عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  از سال ۱۳۸۶ همکاری خود را با پژوهشگاه آغاز کرده بود و تاکنون مقالات متعددی از ایشان منتشر شده است؛ از جمله این مقالات: پساساختارگرایی و فرهنگ، نقش رسانه در خانواده، نقس سنت در مدرنیته، انسجام اسلامی در سیره نبوی، آسیب‌شناسی مطالعات زنان، مبانی نظری گفت و گوی تمدن‌ها و … بوده است.

کتاب های حسین خزائی