لنارد پتیت

لنارد پتیت

لنارد پتیت یکی از معدود معلمانی است که توسط اعضای اصلی مکتب تئاتر مایکل چخوف آموزش دیده است. وی عضو موسسه انجمن مایکل چخوف ، MICHA و مدیر استودیوی بازیگری مایکل چخوف است.

کتاب های لنارد پتیت