حسین مرادی

حسین مرادی

حسین مرادی دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار دانشگاه اصفهان، از مهر ۱۳۹۲، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های فناوری اطلاعات) دانشگاه تربیت مدرس تهران، فارغ التحصیل اردیبهشت ۸۷، کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه بیرجند، فارغ التحصیل تیر ۸۴ است.

کتاب های حسین مرادی

چیستان


کاوش در تپه بمپور