سعید قانعی

سعید قانعی

سعید قانعی متولد سال 1335، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های سعید قانعی

حسن صباح و قلعه الموت


آغا محمدخان قاجار


خسرو انوشیروان


داریوش اول


بابک خرمدین


شاه عباس صفوی


کوروش حکمران جهان