سعید قانعی

سعید قانعی

سعید قانعی متولد سال 1335، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های سعید قانعی

آغا محمدخان قاجار


خسرو انوشیروان


داریوش اول


بابک خرمدین


شاه عباس صفوی


کوروش حکمران جهان


محمدتقی بهار