آرام روانشاد

آرام روانشاد

آرام روانشاد متولد 6 اردیبهشت 1355 داستان نویس ایرانی می باشد. او داستان نویسی را با حلقه قصه شیراز زیر نظر بزرگانی چون ابوتراب خسروی و محمد کشاورز از سال ۱۳۸۰ شروع کرد. قبل از داستان نویسی به تاتر در مقام نویسنده و دستیار کارگردان مشغول بوده و همچنین مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات فارس از سال هشتاد و دو تا هشتاد و پنج بوده است.

کتاب های آرام روانشاد

ساعت ویرانی