یعقوب حیدری

یعقوب حیدری

یعقوب حیدری متولد سال 1356 ، نویسنده ی ایرانی می باشد. وی کتاب "سکان پنج درجه به چپ" را برای نوجوانان نوشته است.

کتاب های یعقوب حیدری